Στέφανος Κορνήλιος Μήτσης Ποιητίδης

Senior Developer, NVIDIA Switzerland AG