Πολιτική Συλλογής & Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Συλλογής & Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

  • Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης, η συλλογή βάσης δεδομένων πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή, dexpo.gr και μετά το πέρας της έκθεσης, θα παραδοθεί από τον Διοργανωτή στο Mediterranean College.
  • H συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο , τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email) που πραγματοποιούν το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College), στο πλαίσιο της Συνδιοργάνωσης, αφορά στους παρακάτω σκοπούς:
    • Τηλεφωνική, ηλεκτρονική (mail, newsletters) ενημέρωση για τα Αναγνωρισμένα και διεθνώς Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του Mediterranean College και του Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) αντίστοιχα.
    • Τηλεφωνική, ηλεκτρονική (mail, newsletters) ενημέρωση για επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, workshops, παρουσιάσεις, είτε με δωρεάν συμμετοχή, είτε επί πληρωμή, που διοργανώνουν ή συνδιοργανώνουν με τρίτους φορείς το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College)
  • Το χρονικό διάστημα χρήσης των προσωπικών δεδομένων, ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία συγκατάθεσης.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) για τους παραπάνω σκοπούς, στέλνοντας τη λέξη Remove στο πεδίο ΘEMA/SUBJECT στο email [email protected]
  • Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, το διάστημα χρήσης, θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο